Tressa Yokohama, Kanagawa Prefecture

【Name of facility】
Tressa Yokohama, Kanagawa Prefecture
 
[Event hall]
 700 Morioka-cho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 222-0002
 
[Store opening period]
2024/02/03-2024/02/14
 
【business hours】
10:00~20:00
Back to blog